1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2558


วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2558 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ, โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากนางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ให้แก่นักเรียน ร่วมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี,  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นัก เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกุศโลบายในการให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของบุตร หลาน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นแรงผลักดันให้บุตรหลาน ได้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในอนาคตต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting