1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการเงินพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบได้เชิญคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ธุรการ ขากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการเงินพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านการเงินพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในการเปิดการประชุม

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting