1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบรับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2559


วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ซึ่งได้เดินทางมาให้การประเมินให้การรับรองคุณภาพในการบริการด้านอนามัยสิ่ง แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบได้สมัครเข้ารับการประเมินรับรองในระบบการจัดการ ขยะมูลฝอยทั่วไป (EHA4001) และระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (EHA4002) เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพในระบบการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ มูลฝอยทั่วไป และการจัดการขยะติดเชื้อ  ในการนี้ทางคณะกรรมการฯยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ Zero Waste ชุมชนชลประทาน และบริหารจัดการภายในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting