1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

3. การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

4. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

6. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

8. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

9. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

10. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

11. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

12. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

13. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting