1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปี 2559)

1101
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)2101

นักบริหารงานทั่วไป        (ต้น-สูง)

2102
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
2103

นักบริหารงานช่าง       (ต้น-สูง)

2104
นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
2105
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)2106
นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
2107
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)2108
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
2109
นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)


3101
นักจัดการงานทั่วไป      (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3102
นักทรัพยากรบุคคล    (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3103
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3104
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3105
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3106
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3201
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3202
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3203
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3204
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3205
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3206
นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3301
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3302
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3303
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)3401
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3402
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3403
นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3501
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3601
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3602
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3603
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3604
นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)3605
แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3606
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3607
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3608
โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3609
นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3610
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3611
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3612
เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3613
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3614
นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3615
นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3701
วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3702
สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3703
นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3704
วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3705
วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3706
วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3707
นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)3801
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3802
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3803
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3804
บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)3805
นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3806
นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3807
นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3808
ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3809
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
3810
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


4101
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4102
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4103
เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4201
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4202
เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4203
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4204
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)4301
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4302
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4401
เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)
4402
เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4403
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4404
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4501
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4601
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4602
พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4603
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)4604
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4605
โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4606
เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4607
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)4608
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
4609
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4610
สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4701
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4702
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4703
นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4704
นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
4705
นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)4706
นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4707
เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4708
นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4709
นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4801
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4802
เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)4803
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4804
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)4805
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)


 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting