1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บรรยากาศการยื่นเอกสารยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ


เนื่องด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพสูงอายุ และผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ มาทำการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิของตน ในวันนี้ (27 กันยายน 2559) ที่กองสวัสดิการสังคมได้มีผู้สูงอายุ และผู้พิการมาแสดงตนและยื่นเอกสารยืนยันสิทธิของตนเป็นจำนวน ทั้งนี้ ผู้ใดที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ แล้วยังไม่ได้มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิของตน สามารถมายื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยเอกสารที่ต้องนำด้วยได้แก่
- สำเนาบัตรประชาชน /บัตรประจำตัวคนพิการ (เฉพาะผู้พิการ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting