1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลวารินชำราบ จัดอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้เชิญคณะกรรมการชุมชนและผู้แทนชุมชนจากทั้ง 28 ชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ นำไปสู่ชุมชนเข้มแข้งพึ่งตนเองและเอาชนะความยากจน สำหรับการอบรมโครงการฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กระบวนการจัดทำแผนชุมชน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting