1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะทำงานในการเปิดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมคณะทำงานในการเปิดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางและแจ้งแผนการกำหนดลงพื้นที่ประชาคมแผนชุมชนพึงตนเองในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting