1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ชุมชนเกตุแก้ว, ท่าบ้งมั่ง, ดีงาม


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบจากทุกกองฝ่าย ได้ลงพื้นที่ประชุมเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในชุมชนเกตุแก้ว ท่าบ้งมั่ง และดีงาม เพื่อสอบถามถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้านสังคมการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยทางเทศบาลจะนำปัญหาความต้องการจากชุมชนทั้ง 28 ชุมชนในเขตเทศบาล มาถอดบทเรียนจัดทำเป็นแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการลงสู่ชุมชนตามความต้องการที่เสนอเข้ามา

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting