1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ชุมชนหาดสวนยา, หาดสวนสุข 1, ท่ากอไผ่


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบจากทุกกองฝ่าย ได้ลงพื้นที่ประชุมเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในชุมชนหาดสวนยา, หาดสวนสุข 1และท่ากอไผ่ เพื่อสอบถามถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้านสังคมการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยทางเทศบาลจะนำปัญหาความต้องการจากชุมชนทั้ง 28 ชุมชนในเขตเทศบาล มาถอดบทเรียนจัดทำเป็นแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการลงสู่ชุมชนตามความต้องการที่เสนอเข้ามา

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting