1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2559  โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในปีนี้ได้เชิญทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากร ในการสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง ถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ตามคำขวัญที่ว่า "ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง" ทั้งนี้ทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting