1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลโคกตูม จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานการบริการจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน


วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน นำโดยนางศศิธร แจ่มวัย ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโคกตูม จากจ.ลพบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ของชุมชนชลประทาน ตามโครงการขยะทองคำ ซึ่งชุมชนชลประทานเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะภายใน ชุมชนให้เหลือศูนย์

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ภาพโดย รชต ศุภโกศล/ประสิทธิ์ สุทธิพันธ์


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting