1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นายคำพอง เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, น.ส.วิชญา อาจาริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ยัได้รับเกียรติจากนายทัศนะ  คูณค้ำ เกษตรอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมทางคณะกรรมการชุมชนจะได้เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และศึกษาดูงานยังเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting