1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสิ่งแวดล้อมจ.อุบลฯ จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง และแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง และแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกการพัฒนา และยกระดับให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม สามารถเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนชลประทาน เพื่อศึกษาชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพเพิ่มเติมโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี /แสงจันทร์ สุวรรณี
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting