1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จ.กำแพงเพชร ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน


วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสุวืมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน และการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น  จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนชลประทาน ในการดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting