1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการขยะ


วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี นำโดยนางปฏิมา สังฆะมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา"ไทยแลนด์ 4.0"  

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting