1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จ.อุบลราชธานี ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการวัสดุใช้แล้ว


วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นางพยอม ถิรมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคระผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้นำเยาวชนในท้องถิ่นเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการวัสดุใช้แล้ว และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมเยาวชนกำจัดขยะต้นทาง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในปัจจุบัน รวมถึงปลูกจิตสำนีกในการลดปริมาณขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting