1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560


วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแกนนำสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560 จัดโดยกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร ได้กล่าวทักทายกับสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบ ถึงบทบาทของสตรีในสังคมต่อการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในปัจจุบัน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting