1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"


วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" โดยได้นำเด็กเยาวชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมาเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคม จากปัญหายาเสพติด และสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดีตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายเฉลิม หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาล, นายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล และนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ และได้รับเกียรติจากนางอรุณรัตน์ นันทบุรมย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting