1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"


วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" โดยได้นำเด็กเยาวชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมาเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคม จากปัญหายาเสพติด และสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดีตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายเฉลิม หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาล, นายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล และนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ และได้รับเกียรติจากนางอรุณรัตน์ นันทบุรมย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting