1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลฯ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในเรื่องกฎหมายเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และการดำเนินคดีที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งยังร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ และยังได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี, นายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting