1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2560 ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2560 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่น พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะต่อสังคม และถึงยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานรวมกัน สร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยในพิธีเปิดโครงการนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และคณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ในการรู้เท่าทันสื่อสมัยใหม่ การสร้างวิจารญาณในการเลือกเสพสื่อต่างๆแก่เยาวชน และการปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่น พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting