1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ มาทำการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิของตน


เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไป ที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพสูงอายุ และผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ มาทำการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิของตน ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 13 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ

**เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย**
[ กรณีมาด้วยตนเอง ]

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรผู้พิการ (เฉพาะผู้พิการ)
  3. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่มีสาขาในจ.อุบลฯ เท่านั้น

*เอกสารทุกอย่างๆละ 1 ชุด

[ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน ]

  1. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรผู้พิการ (เฉพาะผู้พิการ)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่มีสาขาในจ.อุบลฯ เท่านั้น
  4. หนังสือมอบอำนาจ

*เอกสารทุกอย่างๆละ 1 ชุด


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting