1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ADL


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ฯ ได้จัดการประชุมสมาชิกอสม. เพื่อชี้แจงหลักการ และแนวทางในการประเมินผู้สูงอายุในชุมชน ตามกลุ่มศักยภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน หรือ Barthel Activities of Daily Living : ADL เพื่อจำแนกการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Team Care) ในการให้บริการที่ครอบคลุมด้านสุขภาพ ด้านจิตวิทยาสังคม การดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ตามศักยภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มติดสังคม เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพดี และอยู่ตามลำพังได้ มีการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และจรรโลงภาวะสุขภาพดี ให้คงอยู่ได้ตามอายุ โดยอิสระ
  2. กลุ่มติดบ้าน เป็นต้องการผู้ช่วยเหลือ หรือผู้ดูแลในชีวิตประจำวัน และการเฝ้าระวังทางสุขภาพ
  3. และกลุ่มติดเตียง เป็นต้องการการดูแลระยะยาวด้านการแพทย์ เวชปฏิบัติ ฟื้นฟู รักษาพยาบาล และสวัสดิการสังคม

รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้าง และมีปัญหาการการกินหรือการขับถ่ายแต่ไม่มีการสับสนทางสมอง
  • กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง
  • กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง
  • กลุ่มที่ 4 เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting