1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา จัดโครงการพัฒนาครูหลักสูตรใหม่สู่การเรียนรู้การออกแบบเขียนแผนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560


วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการพัฒนาครูหลักสูตรใหม่สู่การเรียนรู้การออกแบบเขียนแผนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560 แก่พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบเขียนแผนและประเมินกิจกรรมสะเต็มศึกษาในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่บูรณาการแนวคิดเชิงวิศวกรรมเน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และก่อนเข้ากิจกรรมการอบรม ได้มีการเสวนาแนวทางการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้แก่ นางพรรณี พุ่มแก้ว, นางประพิศ บัวขาว และนายบุญเพ็ง ทองปัน ดำเนินรายการโดยนายสมบัติ แก้วใส

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting