1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบซึ่งได้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2 รวมถึงรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจัดระเบียบอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ให้โครงการฯเกิดการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้มีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียนและคนในชุมชน รวมถึงจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภอวารินชำราบในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น และยกระดับการค้าขายในชุมชน โดยจะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เป็นต้นไป

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting