1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สัมมนาเปิดเวทีประชาคม/ประชาพิจารณ์บูรณาแผนชุมชนและเพิ่มเติมแผน 2561วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการสัมมนาเปิดเวทีประชาคม/ประชาพิจารณ์บูรณาแผนชุมชนและเพิ่มเติมแผน 2561  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครืองมือ นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting