1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมโครงการวิจัยเรื่อง การผลิตความรู้ร่วม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเพื่อการปรับตัวและการจัดน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายคำพอง เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ร่วมกับ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ และคณะกลุ่มวิจัยจากศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ศูนย์การศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Brighton University ประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันประชุมหารือโครงการวิจัยเรื่องการผลิตความรู้ร่วมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว เพื่อเก็บข้อมูลในการปรับตัวและการจัดน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวกับภัยน้ำท่วม และการรับมือของผู้นำท้องถิ่น โดยมี นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง , นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ , จ่าเอกประกาศ ตระการไทย รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ และตัวแทนชุมชุนในเขตเทศบาล  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting