1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมและติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas 2561


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย น.ส. วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล , น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ e-Laas ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องจัดทำบัญชีด้วยระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting