1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล,น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงานกองทุนสปสช. และการปฏิบัติหน้าที่อสม.ของนางนฤมล กุลคำ ในการเป็นอสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 ซึ่งได้นำนวัตกรรมโยคะนฤมล 19 ท่า มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานในชุมชน จนประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ จากนั้นได้นำคณะเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste และผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของทางชุมชน ซึ่งเป็นต้นแบบในการช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชน และนวัตกรรมของนายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ อสม.ชุมชนชลประทาน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting