1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางอุไร ซามาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อระลึกถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2471 ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาสู่ความเจริญของทุกภาคส่วนราชการจนถึงปัจจุบัน

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting