1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561


วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 โดยได้นำแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาล และกลุ่มอาสาสมัครแขนงต่างๆ มาร่วมเข้ารับการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการสร้างความตระหนักถึงผลของการค้ายาเสพติด โทษของยาเสพติดที่มีต่อร่างกาย รวมถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตนเองและคนรอบข้างเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งได้รับเกียรติจากนางอรุณรัตน์ นันทบุรมย์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) และทีมงานวิทยากรจากสภ.วารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ สำหรับในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธาน พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนายคำพอง เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting