1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 “หลักสูตรการสานพัดจากไม้ไผ่”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 หลักสูตรการสานพัดจากไม้ไผ่ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และแม่บ้าน  โดยมีกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปจำนวน 80 คนจากทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากกลุ่มสานพัดบ้านดอนจาน พร้อมคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการสานพัดจากไม้ไผ่ เป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับในพิธีเปิดโครงการนั้นได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting