1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


  งานวิจัยเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ชื่อผู้วิจัย   นายขันติ เมฆไธสง    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  ดาวน์โหลด  บทคัดย่อ
 
 
 

  


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting