1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการส่งเสริมการสภาเด็กและเยาวชน (We Are One) เพื่อนพ้องน้องพี่ ประจำปี 2561


วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการส่งเสริมการสภาเด็กและเยาวชน (We Are One) เพื่อนพ้องน้องพี่ ประจำปี 2561 โดยมี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล , นายชาญชัย ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นางพะยอม ถิระมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง ในการส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล ทองแดง และนายวรนิธิ ศรัทธาธรรมกุล เจ้าหน้าที่จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 รวมถึงกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน ในการให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting