1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา ประจำปี 2561 ได้เชิญ กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน อายุตั้งแต่ 6-25 ปี ที่ได้ได้กำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา และยังไม่ได้ทำงาน เพื่อเข้ารับอบรมให้ความรู้ในด้านทักษะชีวิต การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ การป้องกันและห่างไกลยาเสพติด ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากนางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ , ด.ต. ชาญชัย ชารีชุม จาก สภ.วารินชำราบ , นางวงศ์เดือน จันทะแสง ครู กศน.วารินชำราบ และนางสาวศุภวรรณ ธงภักดี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการ ทำโดนัทจิ๋วและซูชิ ให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting