1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. งานนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆของเทศบาล โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting