1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมอวยพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 28ธันวาคม 2561เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาลร่วมด้วยสถานธนานุบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, และครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมพิธีอวยพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยนายเฉลิม หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาล  และนายวิเชียร ศุภลักษณ์  ได้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลและน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาลได้เป็นตัวแทนของพนักงานกล่าวอวยพรแก่นายกเทศมนตรี และรองนายเทศมนตรี จากนั้นนายคำพอง เทพาคำผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมได้เป็นตัวแทนของพนักงานเทศบาลกล่าวคำอวยพรแก่ปลัดและรองปลัดเทศบาลเสร็จแล้วนายจีระชัยไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้เป็นตัวแทนของคณะผู้บริหาร กล่าวให้พรให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเนื่องในวันปีใหม่ด้วย


  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting