1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำรินชำราบมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประวาริน สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการสอนแก่นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธี ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครู"หนึ่งแสนครูดี" และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) รวมทั้ง 24 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้ที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่การเรียนการ สอนอย่างเต็มความสามารถ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting