1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงกาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี 2562 โดยได้นำผู้นำชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครแขนงต่างๆในเขตเทศบาล  มาร่วมเข้ารับการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการสร้างความตระหนักถึงผลของการค้ายาเสพติด โทษของยาเสพติดที่มีต่อร่างกาย รวมถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตนเองและคนรอบข้างเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางจริญญา บุญธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาว นิภาภร บุญประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ สำหรับในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล  และนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting