1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2562 "การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน" เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติสตรี และผู้ทำงานด้านสตรีในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงกระตุ้นให้สังคม ชุมชน และบุคคลได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของสตรี โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบด้วย การบรรยายเรื่องสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากเรือโทหญิง ลักษณียา ศรีวัฒนะชัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การแสดงจากกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา และได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีในชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอีสาน สร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting