1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบล  ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้จัดการประชุมพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงระบบป้องกัน น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ โดยได้เชิญผู้แทนจากชุมชนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าร่วมฟังและ แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม  พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ได้แก่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ดีงาม หาดสวนยา ท่ากอไผ่ และหาดสวนสุข ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้เก็บรวมรวบเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนวารินชำราบต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting