1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้ตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นำโดยนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดอบรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้ตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ได้เชิญประชาชน และอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ  เข้ารับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความสามารถใน การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและประชาชนได้อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าถึงประชาชนในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นางอุไร มนต์ชัยกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และนายณภัทร พลอำนวย  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting