1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดรณรงค์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "Safety Home… Safety Society" ประจำปี 2563


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดรณรงค์รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "Safety Home… Safety Society" ประจำปีงบประมาณ2563 ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและนำเดินขบวนพาเหรดรณรงค์รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมกันนี้ทางองค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งประชาชนในเขตเทศบาล นักเรียน พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting