1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ตามแนวโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. หอประชุมประชาวาริน  กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ตามแนวโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ( pre O-NET) และเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรตินายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  และนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก CU14activity (จิตอาสานิสิตจุฬาฯ ปี2514) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting