1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และเอาชนะความยากจนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 140 คน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอวารินชำราบและทีมงานมาเป็นวิทยากร

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting