1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษเนื่องจากการนำซากสัตว์มาทิ้งที่โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00  น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เชิญพระคุณเจ้าจากวัดเสนาวงศ์, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี , เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ , เจ้าหน้าที่อำเภอวารินชำราบ และผู้ประกอบการชำแหละตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าบ้งมั่งและชุมชนเกตุแก้ว  ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษ เนื่องจากมีการนำซากสุกร เช่น ไขมัน เศษหนัง ลำไส้ โครงกระดูก มาทิ้งไว้ในบริเวณโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง ทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงและพระภิกษุในวัดเสนาวงศ์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข โดยการบรูณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลแลอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะ และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนท่าบ้งมั่งและชุมชนเกตุแก้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting