1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมประชุมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ในพื้นที่สมัครเข้าร่วมปี 2561 – 2563 และการบันทึกข้อมูล ปี2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ,นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1, นางญาณผกา สารธิมา หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3, นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และผู้แทนหลักกองทุนประกันสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมในการประชุมครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting