1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบรับการตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะกรรมการตรวจประเมินตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นางสาวธันยพร สาธุภาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและตรวจสอบ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ  โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางรุ่งนภา  ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting