1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2563 (หลักสูตรการทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า และหลักสูตรจับจีบผ้า)

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2563 (หลักสูตรการทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า และหลักสูตรจับจีบผ้า)  เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และแม่บ้าน โดยมีกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากนางพิมลนาถ ทองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ,นางนารี ขันทะวัต , นางเกณิศิยาพร มอญชี ให้ความรู้เรื่องหลักสูตรจัดทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า  ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณวงค์เดือน จันทะแสง ครูกศน.อำเภอวารินชำราบ พร้อมคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการจับจีบผ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับในพิธีเปิดโครงการนั้นได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, ,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting