1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนอุบลกิจ,โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนสินธุประสิทธิ์ ,โครงการปรับปรุงชุชนชลประทาน-ชุมชนวัดวารินทราราม(ถนนนิวาสวิถี) และโครงการก่อสร้างผิวจราจร ถนนสถลมาร์ค
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 รายการ
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกยน 2563
8 ขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10,000 ชุด
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน จำนวน 3 คัน ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู ปี2563
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2563
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564
16 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
17 ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและตรวจเช็ตระยะรถยนต์โดโยต้า หมายเลขทะเบียน (กฉ-6227 อบ) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแอร์ที่ป้อมยามเทศกิจ ทะเบียน ส.420540030 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055510003 , 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บต 6777 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting