1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกุดเป่ง หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกุดเป่ง หมู่ 6
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.(ภายใต้โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.(ภายใต้โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบูรณะ-ชุมชนหนองตาโผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5 ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อที่ดินบ่นขยะเพิ่มเติมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลด์ติกคอนกรีต ชุมชนหนองกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกันทรลักษ์ ห้าแยกวงกลม - ถนนเทศบาล 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นจุดจอดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
9 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นจุดจอดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 แก้ไขและปรับปรุงประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ครั้งที่ 2
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567)
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อที่ดินบ่อขยะ เพิ่มเติม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
21 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ซึ่งหมดความจำเป็นในการใช้งาน
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.(ภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ)
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อที่ดินบ่อขยะเพิ่มเติม โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
28 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล 26 ซอย 5 ชุมชนหนองกอก
29 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง โครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 17 ชุมชนท่ากอไผ่
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566)
Secured by Siteground Web Hosting